Transdanube.Pearls Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube

Home (Bulgarian)

Дунавският регион е една от най-перспективните туристически дестинации в Европа. Повечето от пътуванията към или в рамките на региона се извършват с автомобил, което причинява негативни въздействия върху околната среда и жителите. Проектът „Трансданюб перли“ (оригинално заглавие на английски - Transdanube.Pearls) е насочен към тези предизвикателства чрез разработването на услуги за мобилност, предназначени за посетителите на Дунавския регион, които са едновременно социално справедливи, икономически ефективни, щадящи околната среда и насърчаващи здравето.

Проектни цели:

Централен елемент от този проект е установяването на Мрежа на дестинациите (Трансданюб перли), ангажирана с устойчивата мобилност за туристи и жители на регионите около Дунав, която съдейства за транснационалното сътрудничество между различните заинтересовани лица иорганизации от сферата на транспорта и туризма. Тази мрежа ще направи дестинациите разпознаваеми, като предложи на посетителите им уникалната възможност да пътуват в дунавския регион чрез устойчиви средства за транспорт. Мрежата на Трансданюб перлите цели да:

  • предложи на посетителите възможността да посетят перлите без да използват лични автомобили, като се възползват по-добре от наличните услуги за мобилност;
  • позволи на посетителите да видят дестинациите перли, като използват нови и подобрени транспортни средства, създадени и тествани от проекта;
  • предостави на посетителите възможност да се придвижат към следващата Трансданюб.перла или обратно към дома си по устойчив начин;
  • като получат лесно достъпна информация за наличните услуги за мобилност и туристическите предложения;
  • окаже съдействие на местните и регионалните заинтересовани лица и организации да развият концепцията за устойчива мобилност в туризма отвъд времетраенето на проекта.

Проектни резултати:

  • Създаване на интегрирани услуги за устойчива мобилност и условия за пътуване в Дунавския регион чрез различни превозни средства (влак, автобус, велосипед, кораб), вкл. т.нар. услуги за последната миля
  • Обучения за местните и регионалните заинтересовани организации да развиват бъдещи услуги за устойчива мобилност
  • Предоставяне на леснодостъпна информация за наличните услуги за мобилност чрез създаване на уеб платформи и регионални центрове по мобилност в Дунавския регион за улеснение на посетителите
  • Предоставяне на атрактивни туристически пакети за посетителите на регионите около река Дунав

Най-учтиво ви каним да посетите сайта на нашия предходен проект „Трансданюб“.

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)