Transdanube.Pearls Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube

Home (Serbian)

Dunavski region je jedna od najperspektivnijih turističkih destinacija u Evropi. Većina putovanja ka Dunavskom regionu, kao i unutar regiona obavlja se automobilom, što izaziva negativne uticaje na životnu sredinu i stanovnike. Transdanube.Pearls projekat je usmeren na rešavanje ovog problema kroz razvoj socijalno pravednih, ekonomski održivih i ekoloških transportnih usluga za posetioce regiona Dunava koje imaju pozitivan uticaj na zdravlje ljudi.

Ciljevi projekta:

Centralni element projekta je uspostavljanje mreže destinacija ("Transdanube.Pearls") posvećenih održivom transportu za turiste i stanovnike duž Dunava koji će podržati saradnju između različitih aktera iz saobraćaja i turizma. Ova mreža će povećati vidljivost destinacija učesnika u Projektu i ponuditi svim posetiocima jedinstvenu mogućnost da putuju duž Dunava koristeći održive vidove transporta. Mreža destinacija ima za cilj:

  • Da pruži posetiocima mogućnost da dođu do označenih tačaka (Pearls) bez upotrebe privatnih automobila boljim kombinovanjem postojećih mobilnih usluga
  • Da omogući posetiocima da putuju duž označenih tačaka (Pearls) korišćenjem novih i poboljšanih održivih vidova transporta razvijenih i testiranih kroz projekat
  • Da omogući posetiocima da održivim vidovima transporta putuju do sledeće tačke (ili do kuće)
  • Da pruži informacije o postojećim održivim uslugama transporta i turističkoj ponudi koje su prilagođene korisniku i lako dostupne
  • Osnaživanje lokalnih i regionalnih aktera da nastave praksu održivog transporta u turizmu i van životnog veka projekta

Rezultati projekta:

  • Razvoj integrisanih usluga održivog transporta i poboljšanje mogućnosti da se putuje duž Dunava koristeći različita prevozna sredstva (npr. voz, autobus, bicikl, brod), posebno u blizini samih destinacija
  • Obuka za lokalne i regionalne aktere koja će im pružiti priliku da razviju nove usluge održivog transporta
  • Pružanje razumljivih i lako dostupnih informacija o postojećim uslugama održivog transporta kroz razvoj transnacionalnih internet platformi i uspostavljanje regionalnih centara za transport duž Dunava po sistemu sve na jednom mestu (one-stop-shop)
  • Pružanje atraktivnih paketa turističke ponude turistima koji putuju duž Dunava

Za dodatne informacije posetite i stranicu našeg prethodnog projekta "Transdanube".

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)