Transdanube.Pearls Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube

Home (Slovak)

Región Dunaj je jedným z regiónov s najväčším turistickým potenciálom v Európe. Väčšina turistických ciest do a v rámci Regiónu Dunaj je vykonávaná automobilmi, čoho dôsledkom je negatívny vplyv na životného prostredia a obyvateľov regiónu. Projekt Transdanube.Pearls si kladie za cieľ riešiť tieto problémy vytvorením sociálne spravodlivých, hospodársky/ekonomicky rentabilných, ekologických a zdravie podporujúcich dopravných služieb pre návštevníkov Regiónu Dunaj.

Ciele projektu:

Ústredným prvkom projektu je vytvorenie siete jednotlivých turistických destinácií (Transdabube.pearls, ďalej len „perla“), ktorá by mala viesť k udržateľnej mobilite turistov a občanov pozdĺž Dunaja a zároveň podporovať spoluprácu medzi zainteresovanými subjektmi v oblasti dopravy a cestovného ruchu. Táto sieť zvýši viditeľnosť zúčastnených destinácií, ktoré ponúknu svojim návštevníkom jedinečnú možnosť cestovať a využívať dopravu v regiónoch pozdĺž Dunaja udržateľným spôsobom. Zámerom siete destinácií je:

  • Umožniť návštevníkom navštíviť „perlu“ bez potreby využitia osobného automobilu, a to zabezpečením lepšieho kombinovania a využitia už existujúcich dopravných služieb
  • Umožniť návštevníkom cestovať medzi “perlami“ s novými, vylepšenými a inovatívnymi spôsobmi dopravy vyvíjanými a testovanými v rámci projektu
  • Zaistiť návštevníkom možnosť využiť trvalo udržateľný spôsob dopravy do ďalšej „perly“, resp. domov
  • Zaistiť ľahko dostupné a užívateľom zreteľné informácie o existujúcich službách trvalo udržateľnej dopravy (mobility) a cestovného ruchu
  • Podporiť miestnych a regionálnych aktérov (zainteresované strany), aby predkladali koncepty trvalo udržateľnej mobility v oblasti cestovného ruchu aj nad rámec projektu.

Ďalšie výstupy projektu:

  • Vývoj integrovaných služieb trvalo udržateľnej dopravy (mobility) a zlepšenie možností cestovať pozdĺž Dunaja s rôznymi dopravnými prostriedkami (napr.: vlak, autobus, bicykel, loď), najmä tie, ktoré pokrývajú cestu domov (”last mile“ transportation)
  • Školenia pre miestnych a regionálnych aktérov v oblasti trvalo udržateľnej dopravy, za účelom ďalšieho vývoja dopravných služieb
  • Zaistenie ľahko dostupných a užívateľom zreteľných informácií o existujúcich cestovných a dopravných trvalo udržateľných službách prostredníctvom rozvoja medzinárodných webových platforiem a vytvárania regionálnych centier pre mobilitu pozdĺž Dunaja formou ”one-stop- shop”
  • Zabezpečenie atraktívnych cestovných balíčkov pre turistov cestujúcich pozdĺž Dunaja.

Neváhajte navštíviť domovskú stránku predchádzajúceho projektu ”Transdanube”

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)